Odkúpenie pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok je výhodné z hľadiska okamžitého riešenia Vašej pohľadávky. Naša spoločnosť berie na seba riziká a ďalšie náklady spojené s vymožením pohľadávky. Ďalšou veľmi podstatnou skutočnosťou je, že predajom Vašej pohľadávky už nemusíte byť s dlžníkom v akomkoľvek kontakte, pohľadávku vlastníme my a akákoľvek komunikácia je v našej réžii.

Priamy odkup pohľadávok je realizovaný na základe zmluvy o postúpení pohľadávky, kde za kúpnu cenu vo výške dojednaného percenta z istiny pohľadávky získa naša spoločnosť vlastnícke právo k tejto pohľadávke. Cena za odkúpenie pohľadávky sa pohybuje v rozmedzí 70 % – 100 % z istiny pohľadávky (t.j. sumy pohľadávky bez úrokov, úrokov z omeškania a zmluvných pokút). Naša spoločnosť sa stane vlastníkom postupovanej pohľadávky až úplným zaplatením kúpnej ceny. Pohľadávka ponúknutá na predaj musí byť zabezpečená záložným právom k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam a môže byť aj premlčaná.

UPOZORNENIE: Pohľadávky, ktoré nie sú zabezpečené neodkupujeme, ale len vymáhame.

Odkúpenie pohľadávky

Odkupujeme tak jednotlivé pohľadávky, ako aj väčšie súbory pohľadávok. V prípade uzatvorenia rámcovej zmluvy, odkupujeme pohľadávky v pravidelných intervaloch. Podmienkou odkúpenia je právna nespornosť pohľadávky a jej zabezpečenie hnuteľným, resp. nehnuteľným majetkom.

Stanovenie ceny za pohľadávku je každom prípade veľmi špecifické – kontaktujte nás pre nezáväznú schôdzku.